Menu

Vedtægter for HFK

§1

Foreningens navn er Houlkær Foldboldklub.

Foreningens hjemsted er Viborg Kommune. Foreningen er tilsluttet Viborg Idrætsråd (De samvirkende idrætsklubber i Viborg), samt relevante forbund og organisationer (DIF, DGI, DBU).

§2

Foreningens formål er at samle børn og voksne til gode og sunde fritidsinteresser herunder fodbold som primær prioritet. Dette forsøges opnået ved at:

 • Fremme interessen for fodbold.
 • At organisere attraktive aktiviteter.
 • At virke for praktiske foranstaltninger der kan lette og fremme idrætten.

§3

Optagelse: Foreningen optager aktive og passive medlemmer. Indmeldelse sker ved elektronisk tilmelding til foreningen, eller ved henvendelse til bestyrelsen eller en af denne udpeget person. Optagelse af umyndige medlemmer sker ved elektronisk tilmelding fra forældre/værge eller ved skriftlig samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse: Udmeldelse bør ske skriftligt, men kan accepteres af bestyrelsen på anden vis. En udmeldelse kan ikke accepteres, før forfaldent kontingent er betalt.

Eksklusion: Et medlem kan ekskluderes af bestyrelsen, hvis medlemmet:

 • Er i ulovlig kontingentrestance eller anden økonomisk restance til foreningen.
 • Udviser eller har udvist dårlig opførelse eller anden handling, der kan skade foreningens anseelse og omdømme.
 • Overtræder foreningens vedtægter.
 • Gentagne gange ikke retter sig efter udpeget leders anvisninger.

§4

Kontingent fastsættes af bestyrelsen for en sæson af gangen.

Aktive medlemmer betaler efter bestyrelsens valgte metode og antal gange - fortrinsvis forud for sæsonen.

Passive medlemmer opkræves helårligt, bestyrelsen bestemmer selv tidspunktet for opkrævning.

Kontingent skal være betalt senest 14 dage efter forfald.

§5

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningens anliggende. Den ordinære generalforsamling finder sted en gang om året inden udgangen af marts måned under ledelse af en af generalforsamlingens valgt dirigent.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling finder sted med 14 dages varsel ved annoncering med angivelse af dagsorden. Annoncering sker som minimum ved opslag i klublokalet.

Generalforsamlingens referat (protokol) underskrives af dirigent og formand samt et ekstra bestyrelsesmedlem.

På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4) Fremlægge budget for det kommende år

5) Fastsættelse af kontingent

6) Indkomne forslag

7) Valg til bestyrelsen

8) Valg af revisorer

9) Eventuelt

Ad. pkt. 6: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamling.

Ad. pkt. 7: Bestyrelsen konstituerer sig på 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamling med formand og økonomiansvarlig. Medlemmer vælges for en 2 årig periode. Formand er på valg i lige år, økonomiansvarlig i ulige år. Medlem 3 og evt. 5 i lige år og evt. medlem 4 i ulige år.

Ad. pkt. 8: Revisorer vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.

Alle afgørelser finder sted ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning finder sted hvis et medlem ønsker det.

Ingen beslutning, der tilsigter foreningens opløsning eller forandring i dens vedtægter kan finde sted uden at der er mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer til stede og mindst 2/3 stemmer for.

Er der ikke mødt 2/3 af foreningens medlemmer op, og er der simpelt flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling senest 28 dage efter den første nævnte, hvor samme forslag kan vedtages med simpel majoritet.

Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når det skriftligt forlanges af mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling indvarsles senest 14 dage efter anmodning med samme varsel som til den ordinære generalforsamling.

Alle medlemmer over 16 år er stemmeberettigede med 1 stemme. Alle over 16 år er valgbare.

Alle medlemmer under 16 år, har stemmeret med 1 stemme via forældre/værge.

§6

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, forvalter dens midler og koordinerer den daglige drift.

Bestyrelsen skal bestå af minimum tre medlemmer og maksimalt seks medlemmer.

Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forekommende spørgsmål, herunder dispositioner om fast ejendom.

Foreningen tegnes udadtil af formand og økonomiansvarlig og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem, også vedrørende dokumenter om lån, samt køb og salg.

Tegningen binder alene foreningen og ikke bestyrelsesmedlemmerne personligt.

Bestyrelsen kan udpege personer eller udvalg til opgaver, der tager ansvar indenfor daglig drift.

Herunder:

 • Rekruttering af ledere og trænere.
 • Planlægning af stævner og turneringer.
 • Medlemspleje og medlemsregistrering.
 • Rekruttering og pleje af sponsorer.

Bestyrelsen bemyndiges og er forpligtet til at udarbejde konkrete retningslinjer for etablering af udvalg samt udvalgenes sammensætning og virke.

Alle personer og udvalg er direkte ansvarlig overfor bestyrelsen. Handlinger og beslutninger, der efter bestyrelsens opfattelse er i strid med foreningens formål, vedtægter og interesser, kan omstødes af foreningens bestyrelse. Aktiviteter uden for foreningens normale virkefelt skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det findes påkrævet - dog mindst tre gange årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre medlemmer er til stede til et indkaldt møde. Der er op til seks pladser i bestyrelsen.

Alle afgørelser sker ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over møderne føres der protokol (referater), der godkendes på følgende bestyrelsesmøde. Protokollen er offentlig og skal fremlægges på forlangende.

Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Houlkær Hallens repræsentantskab.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Økonomiansvarlig har ansvaret for bogholderiet føres og fremlægger regnskabet i revideret stand på ordinær generalforsamling. Regnskabet er til enhver tid tilgængelig for bestyrelse og revisor/er. Regnskabet skal revideres af minimum 1. revisor.

Alle formueeffekter, som foreningen ejer, skal så vidt mulig lyde på foreningens navn, og der kan ikke disponeres over disse midler uden økonomiansvarlig eller formands underskrift.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål gennem Viborg Idrætsråd.

Viborg den 31.12.2016 med rettelser vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14. juni 2021. 

Viborg den 15.06.2021.

Luk