Menu

Houlkærhallen bliver til "Viborg Idrætscenter Øst"

image Viborg Idrætscenter Øst, skitsetegninger udarbejdet af Arkitektfirmaet Gunner Kristensen i samarbejde med projektgruppen.
Jens Johansen, fmd. Houlkærhallen
28. september 2021 kl. 10:29
Går proces og projekt som planlagt, så er Houlkærhallen på vej til, både i form og funktion, at blive hele Østbyens idrætscenter i fremtiden.

Som jeg allerede i årets første udgave af Houlkær Nyt bebudede, så er vi, på trods af Corona, langt med planerne omkring en udvidelse af Houlkærhallen. Vi kan nu løfte sløret yderligere for de ideer og planer, som der er lavet skitser på, og som vi lige inden sommerferien fik præsenteret for kommunens Kultur- og Fritidsudvalg.

For at forstå motivationen og argumentationen for både den fysiske og geografiske udvidelse af Houlkærhallen, så skal vi en smule ”op i helikopteren”. Områderne Houlkær og Overlund har været i en rivende udvikling de seneste mange år, og det er en udvikling, som kun synes at blive endnu kraftigere de kommende år, med deraf større efterspørgsel på fritidsaktiviteter og faciliteter. I Overlund kommer der ændringer i den lokale forenings- og fritidsorienteret ”infrastruktur” med byggeriet af Lysningen, den nye skole i Overlund, som kommer til at koste Overlundhallen ”livet”. Selvom Lysningen skal rumme mange af de foreningsaktiviteter, som der i dag er i Overlundhallen, så kommer Lysningen ikke til at øge netto kapaciteten i området da ”1 ny hal til” minus ”1 gammel hal fra” som bekendt giver ”0 hal mere”.

Der er generelt en underkapacitet på haltider i Viborg, og det udfordrer en Viborg-forening som KVIK, der med over 1.000 medlemmer i mange år har måtte sprede sine aktiviteter på mange adresser og lokationer. Det er ikke optimalt for de mange frivillige og foreningsaktive i en af byens største foreninger, og den seneste halanalyse pegede da også på, at der lå en særlig udfordring her, som byggeriet i Lysningen ikke ville kunne afhjælpe, hvilket man i første omgang ellers havde en forventning om. Resultatet blev, som bekendt, en politiske beslutning ved sidste års budgetforlig om, at der skal investeres i en udvidelse af Houlkærhallen med en bunden opgave om, at KVIKs behov for faciliteter til gymnastikken skal indtænkes i projektet.

Derudover bliver de nuværende foreninger i området Overlund Tennisklub og Viborg Bueskyttelaug ”hjemløse” i forbindelse med byggeriet i Overlund. Også her arbejder vi tæt sammen med foreningerne, Viborg Idrætsråd og kommunen for at finde en ny ramme for foreningernes fremtid her i Houlkær.

Læg hertil en stigende efterspørgsel på haltider, som en naturlig konsekvens af generelt øget aktivitet i og omkring Houlkærhallen, hvor blandt andet Viborg Basket, Viborg Saints (floorball) og Midwest Musketeers (amerikansk fodbold) de seneste år har fået Houlkærhallen som fast base for deres aktiviteter. Summen af alt dette ses i Viborg Idrætsråds seneste halanalyse, hvor Houlkærhallen, uden sammenligning, er det sted i kommunen, hvor der er de største kapacitetsudfordringer, og derfor også stedet, hvor man får ”mest for pengene”, når det kommer til at bruge skattekroner på nye idrætsfaciliteter. Det er derfor ikke lokalpolitik men alene sund fornuft.

Ovenstående er blot de aktuelle kapacitetsudfordringer, som vi har øst for søerne. Disse udfordringer forventer vi kun bliver stigende de kommende år. Snart begynder byggerierne i den første etaper af ”Taphede” - udvidelsen af øst Viborg, og de mange fremtidige øst-viborgensere må forventeligt også have både lyst og behov for fritidsaktiviteter. Her kigges der igen mod Houkærhallen og området omkring.

Det er den fremtid, som vi kigger ind i – noget er tæt andet flere år ud i fremtiden, men at der er et behov for udvidelse og øget kapacitet er indiskutabelt. At vi i fremtiden skal se os selv, som et idrætscenter der i højere grad servicerer og samler hele øst Viborg, og ikke kun isoleret Houlkær, er derfor den naturlige konsekvens af udvidelsen og den fremtidige infrastruktur for forenings- og fritidsaktiviteterne i Viborg. Derfor skal Houlkærhallen blive til ”Viborg Idrætscenter Øst”.

Skitsetegningerne I kan se her for det fremtidige Viborg Idrætscenter Øst, er de foreløbige tegninger på tilbygningen, og der er, som I kan se, tænkt stort. Ikke blot en udvidelse med en ”hal 2”, men også en ”hal 3” og dermed en transformation af Houlkærhallen til et kraftfuldt idrætscenter, hvor der i tanke og indretning er fokuseret på at skabe et fleksibelt og fællesskabende miljø, hvor de mange forskellige foreninger vil kunne føle sig naturligt hjemme, profitere af synergier af samarbejde og samdrift med andre foreninger, skoler og institutioner i området, og hvor bygningsmassen er funktionel og åben for både indendørs- og udendørsaktiviteter.

Ny fælles organisering med Initiativgruppen Houlkær

Som en naturlig konsekvens af den fysiske udvidelse og udvidelsen af den geografiske dækning, så arbejdes der også med en organisatorisk ”udvidelse” af den selvejende institution, som ikke blot skifter navn, men også ændres på nogle væsentlige punkter i vedtægterne. Særligt formålsparagraffen udvides til at den i højere grad vil kunne understøtte og rumme en større mangfoldighed af aktiviteter, sportsligt og kulturelt. Som et synligt eksempel herpå er der planer om en fremtidig sammensmeltning af Initiativgruppens aktiviteter og Houlkærhallens drift, som et konkret bud på, hvordan vi ser et fremtidig stærkere og bredere funderet idrætscenter og initiativgruppe, som både kan rumme og have fokus på ikke kun drift og aktiviteter men også på strategisk udvikling af området.

Den selvejende institution Houlkærhallen og Initiativgruppen afholder den 28. september klokken 19.00 fælles repræsentantskabsmøde/generalforsamling, hvor ændringer i vedtægter for begge organisationer med målsætning om sammenfletning af aktiviteterne for fremtiden, er på dagsordenen.

Vi glæder os til at præsentere projektet i yderligere detaljer, og har stor forventning og tiltro til, at vi med stor lokal opbakning og med den ansvarlighed, som projektet har overfor kapacitetsudfordringerne i HELE øst Viborg, får den nødvendige politiske opbakning til at realisere Viborg Idrætscenter Øst med sit fulde potentiale som naturligt samlingssted for byens aktive borgere øst for søerne i Houlkær, Overlund og Taphede.