Menu

Generalforsamling den 27. maj 2021

image Bestyrelsen takker for en god generalforsamling.
OB
28. maj 2021 kl. 21:46
Referat af generalforsamling den 27. maj kl. 19.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag - skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før den generalforsamlingen (d. 20. maj)
  • Bestyrelsen stiller forslag til ændring af vedtægterne. Antallet af pladser i bestyrelsen skal udvides til i alt seks personer
  • Bestyrelsen stiller forslag til ændring af klubnavnet fra "Houlkær IF" til "Houlkær Fodboldklub"
 7. Valg til bestyrelsen
  • Pau Refsgaard (modtager ikke genvalg)
  • Lone Nør Skott (modtager genvalg)
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Referat: 

Ad 1.

Olav Bertelsen (OB) valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at den udsatte generalforsamling var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2.

Vi har i den nye bestyrelse brugt den første tid på, at fordele opgaverne i mellem os. Således er vi sammensat på følgende vis:

Christian Hald (CH), formand
Lone Nør Skott (LNS), kasserer
Jacob Flintholm (JS), sportschef
Helle Stilling (HS), Viborg Q og Kickstarter
Kasper Fonseca Klavsen (KFK), sponsoransvarlig
Olav Bertelsen (OB), digital

Det har været vigtigt, at få dannet sig et hurtigt overblik over klubben og få styr på de lavpraktiske hverdagsopgaver.

På de større linjer er der brugt mange kræfter på processen omkring adskillelsen fra Houlkær IF og klubbens fremtidige profil – herunder logo, hjemmeside, administration og IT.

Helt overordnet er det bestyrelsens strategi for klubbens fremtidige vækst, at satse på en stærk tilslutning i de yngste årgange for dermed at danne grobund for bredere trupper op igennem rækkerne. Derudover får futsal høj prioritet.

Den kommende hal 2, og udvidelsen af Houlkær Hallens faciliteter, har ligeledes bestyrelsens bevågenhed. Vi kan konstatere, at vores ønsker omkring et klubhus, af en passende størrelse, bliver indfriet og seneste melding omkring byggeriet er, at det vil blive igangsat i 2022.

Bestyrelsens tegningsberettigede er CH, LNS og JF.

Ad 3.

LNS fremlagde årsregnskabet 2020.

Resultatopgørelsen udviser samlede indtægter på kr. 378.101 og årets resultat er et overskud på kr. 77.146 mod et overskud på kr. 14.340 i 2019. Forbedringen af resultatet skyldes primært, at udgifterne og omkostningerne i det forgange regnskabsår har været reducerede grundet corona-situation og nedlukningen. Samtidig har klubben oplevet en stærk opbakning blandt medlemmerne med kun ganske få udmeldinger.

Foreningens status balancerer med kr. 602.071 og egenkapitalen andrager den 31. december 2020 kr. 600.095.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for 2020.

Læs årsregnskabet 2020 her

Ad 4.

LNS fremlagde endvidere budgettet, som i 2021 alene repræsenterer aktiviteterne, der relaterer sig til fodbold.

I budgettet er indtægterne anført til kr. 476.500, mens udgifterne forventes at beløbe sig til kr. 462.500. Således er overskuddet budgetteret til kr. 14.000.

Sponsorindtægterne forventes i 2021, at stige med kr. 25.000. På udgiftssiden forhøjes IT-udgifterne med kr. 14.000.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt budgettet for 2021.

Ad 5.

Kontingentsatserne forbliver uændrede i 2021.

Ad 6.

De gældende vedtægter sætter et loft på fem bestyrelsesmedlemmer. Der fremsættes forslag til ændring heraf til seks personer. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen vil formanden fortsat have den afgørende stemme.

Forslaget blev vedtaget ved simpelt flertal og skal i henhold til vedtægterne op til genafstemning på en ekstraordinær generalforsamling, idet 2/3 af foreningens medlemmer ikke var mødt op til at deltage i afstemningen.

Ligeledes fremsatte bestyrelsen forslag til ændring af klubnavnet fra ”Houlkær IF” til ”Houlkær Fodboldklub”. Navneændringen vedrører ikke CVR nr. eller lignende.

Forslaget blev vedtaget med 7 stemmer for og 1 stemme imod. Proceduren, for eventuel endelig vedtagelse, er den samme som beskrevet omkring udvidelsen af antal bestyrelsespladser.

Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 14. juni til kl. 17:00 ved Houlkær Hallen med henblik på endelig afstemning af de to forslag.

Ad 7.

Pau Refsgaard udtræder af bestyrelsen efter eget ønske, men vil fortsat give en hjælpende hånd med i forskellige sammenhænge og ikke mindst fortsætte i en udvalgsrelation omkring samarbejdet med Eastside/Overlund m.fl.

Bestyrelsen takker Pau for den store indsats igennem årene og glæder sig til også i fremtiden, at kunne bevare dialogen.

LNS modtog enstemmigt genvalg.

Ad 8.

Revisorerne Morten Konradsen og Jim Rasmussen er ikke på valg.

Ad 9.

HS efterlyser kollega til de opgaver, som relaterer sig til Viborg Q. Line Boock udpeges.

Emner til kommende bestyrelsesmøde:

 • Løsning omkring manglende dommere til kampe (HS).
 • Fælles arbejdsdag (oprydning, opsætning, maling, vask) (HS).

Herefter var dagsordenen udtømt og generalforsamlingen blev hævet.