Menu

Trænermøde den 30. august 2021

image Bestyrelsen takker for et godt møde.
OB
01. september 2021 kl. 13:10
Referat af trænermøde den 30. august 2021.

Mandag den 30. august afholdte Houlkær Fodboldklub trænermøde med i alt 15 deltagende trænere. Det blev et konstruktivt og udbytterigt møde med mange gode inputs for bestyrelsen at arbejde videre med. Aftenen blev afsluttet med fotografering til hjemmesiden. Nedenfor følger dagsorden og referat. Mødet blev hævet ca. kl. 21.30.

Dagsorden: 

 1. Indledning
 2. Præsentation af trænere 
 3. Udfordringer i hverdagen i Houlkær FK
 4. Adfærd som træner
 5. Kontingent opkrævning/korrekt indmeldelse
 6. Haltider indendørs
 7. Nissecup.
 8. Deltagelse i cup
 9. Eventuelt 

Referat: 

 1. Kasper indledte trænermødet og styrede dagsordenen.
   
 2. Alle omkring bordet introducerede sig kort. Holdene var bredt repræsenteret med deltagere fra såvel drenge- som pigehold i årgangene U5, U6, U7, U8, U10, U11 samt Eastside.

 3. Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt informationen i klubben når langt nok ud - såvel intern som ekstern. Det førte til en snak omkring de digitale platforme klubben kommunikerer på. Eksternt drejer det sig om hjemmesiden, klubbens Facebook side og Instagram profil. På de indre linjer foregår kommunikationen og dialogen i den lukkede Facebook gruppe; HFK trænere. Det må være forventeligt, at man som træner i klubben holder sig orienteret omkring nyhedsstrømmen på flest mulig af disse kanaler og i øvrigt aktivt tager medansvar for, at dele relevant information på sit eget holds Facebook profil. Der blev nævnt andre grupper/sider på Facebook som fx. "Forældre i Houlkær", men ønsket fra bestyrelsen er, at samle alt informationen (og følgerne) på færrest mulige sider. Et forslag lød, at man kunne printe nyhederne og uddele dem til træning. Det står selvfølgelig den enkelte træner frit for, men det bliver ikke et set-up som bestyrelsen vil involvere sig i.

  I forlængelse af ovenstående lød der fra bestyrelsen en opfordring til, at man selvfølgelig (om)døber sit holds Facebook gruppe til at hedde "Houlkær Fodboldklub årgang 20XX drenge/piger". Alt for mange, hvis ikke alle grupper, hedder fortsat noget med "Houlkær IF" eller "HIF". Det blev samtidig pointeret, at der fra hjemmesiden, under de enkelte hold, linkes til Facebook grupperne.

  I forhold til aktualitet og en jævn nyhedsstrøm, så opfordres alle til at tage nogle billeder til træning og kampe, samt at skrive en lille historie omkring stort og småt på holdene i klubben. Alle må hjælpe til med at få Houlkær Fodboldklub på landkortet og gøre det så interessant for alle at følge med. 

  På de mindste årgange kan placeringen af kampe nogen gange konflikte med trænernes arbejdstider. Det er imidlertid DBU, som fastlægger kampene og altså ikke noget bestyrelsen har indflydelse på. Der skal derfor lyde en opfordring til, at inddrage forældrene i de tilfælde man er forhindret eller først kan komme senere. 

  Generelt er flere hold sårbare pga. få trænere på årgangen. Også her må forældrene inddrages i større udstrækning. Alt i klubben er båret af frivillige kræfter og det kræver ikke nødvendigvis særlige kompetencer at hjælpe til. Nogle forældre kender ikke meget til fodbold, men så kan de hjælpe på anden vis. 

  Afholdelsen af et forældremøde er også en mulighed og et initiativ, som for nyligt blev taget på holdet for årgang 2013 pigerne. Forældre kan fx. hjælpe med transport, frugtordning, oprydning efter træning eller at sætte net i målene. Et godt forslag på mødet lød, at man lavede en liste med "10 ting du kan hjælpe med som forældre". Et andet forslag lød på, at skrive en artikel omkring det at være frivillig i en fodboldklub som Houlkær.

  Målmandstræning: På de ældste årgange i klubben melder behovet sig for målmandstræning - eller endnu bedre en målmandstræner. Det er imidlertid svært af løse. Et forslag lød på, at samle målmænd fra flere klubber på camps. 

  Græsslåning: Hvorfor flytter kommunen målene så overdrevet langt væk når græsset slås - vel at mærke uden at stille dem på plads igen. Det er helt unødvendigt og en belastning, at møde op til før træning. Der er desværre ikke så meget at stille op omkring det - ofte er det blevet påpeget uden resultat. Måske et fælles opråb med Overlund GF kan gøre en forskel. Det skal have et forsøg.

  Opkridtning: Kridtning af banerne er langt fra optimal og problemet begynder, at blive akut på flere baner i forhold til at kunne afvikle kampe. Der er fuld opmærksomhed omkring udfordringen, men der er ikke fundet en løsning efter den nuværende kridtmand har kastet handsken. 

  Bolde: Der blev ytret ønske omkring, at alle årgange fik deres egne bolde. Alt for ofte er holdets skab tømt når man møder op til træning. Der var også et forslag omkring, at alle bolde blev samlet efter størrelse (3, 4, 5) og så tog man det antal der var behov for. 

  Trøjer: Der er mangel på spilletrøjer/tøj på flere hold. Udfordringen er at skaffe lyseblå trøjer. Der er blevet kigget på adskillige mærker for at komme videre, men en løsning er endnu ikke fundet. Samtidig vil bestyrelsen gerne finde 2-3 sponsorer til at betale fx. halvdelen af udgiften. Foruden problemet omkring at kunne beklæde holdene, så er efterspørgslen fra forældre i forhold til privat køb af spillertøj også stigende. Her bliver løsningen heldigvis vores webshop, hvor forældrene kan betjene sig selv. For at komme en løsning nærmere kan det blive nødvendigt at skifte farver. Som leverandør har vi en aftale med Sportigan, som også støtter klubben sponsormæssigt. En anden god ting ved aftalen er, at klubbens trænere kan få 20% rabat i forretningen. Sidstnævnte skal der dog lige findes en praktisk løsning omkring. 

  Kunststofbane: Flere ønsker at træne udendørs hele året, men Overlunds kunstbane er meget booket. Der er umiddelbart ikke noget at gøre ved det. Kunststofbanen ved Houlkærhallen er ikke i optimal stand og trænger til renovering.

  Fodboldkampe: På de yngste årgange har forældre givet udtryk for, at de synes det er meget tidligt børnene skal spille kampe. Det er derfor vigtigt, at fremhæve legen i fodbolden i de årgange. 

  Dommere: Vil klubben betale for sortklædte DBU-dommere for, at undgå konflikter når trænere dømmer deres egne kampe? Der er to udfordringer forbundet med det. For det første er der udgiften til dommeren og for det andet er der mangel på DBU-dommere, hvilket vil sige de kan være svære at få fat i. Igen kunne forældre involvering være løsningen. 

 4. Der skal fra bestyrelsens side lyd en opfordring til, at klubbens trænere holder en ordentlig tone til kamp og træning. Der er ikke eksempler på, at det ikke allerede skulle være tilfældet, men i andre klubber har man oplevet trænere, som har råbt efter dommere og børn. 

 5. Der er for mange som ikke betaler kontingent/er korrekt indmeldt. Der sendes derfor lister rundt på de spillere det omhandler, hvorefter trænerne må gøre de respektive forældre opmærksomme på, at de skal få deres børn tilmeldt via hjemmesiden.  

 6. Kasper arbejder på et oplæg omkring fordeling af haltider, som snarest kan deles.  

 7. De tidligere bestyrelsesmedlemmer hjælper til med planlægningen af årets Nissecup, som det blev besluttet skal afvikles den 17.-19. december 2021 (3. weekend i december). Endnu en gang skal vi have involveret forældrene i de mange opgaver omkring sponsorgaver, tombola, tidtagerbord osv.
   
 8. Stemningen i klubben for at deltage i en cup blev vejet. Det kunne fx. være Vildbjerg Cup eller en af de mange øvrige flerdages fodboldturneringer med overnatninger. Der var opbakning på mødet til at arbejde videre med idéen. 
   
 9. Overlund GF har en føler ude omkring muligheden for fælles-træninger, hvor børnene kan stifte bekendtskab med hinanden.

  I forbindelse med opførelsen af hal nr. 2, i forlængelse af Houlkærhallen, vil der blive tilknyttet en halinspektør samt et klubhus. De to ting kombineret må forventes, at kunne bidrage markant til oplevelsen omkring hallen og fodboldklubben i forhold til information, klubliv og generelt forbedrede forhold.

  Der skal fra bestyrelsen lyde en opfordring til, at benytte Guldkalven i forbindelse med fx. fælles spisning og lignende.

  Der er møde tirsdag den 31. august med FK Viborg udvalget, hvor vores adgang til gratis billetter til Viborg FF's hjemmekampe bl.a. er på dagsordenen. Herefter forventer vi, at kunne tilbyde medlemmer et begrænset antal gratis billetter.

  Muligheden for "træn op/træn ned", hvor yngre årgange kan træne med ældre årgange, er en mulighed der kan kigges nærmere på, hvis lysten er til stede.

  Viborg FF vil gerne, at børne-miljøet styrkes i deres samarbejdsklubber. I den forbindelse vil de gerne, at vi udarbejder en børnestrategi, som eksempelvis Viborg Søndermarken IK har gjort det. Det er en omfattende opgave og hvis nogen har mod til at prøve kræfter med den kan vi tage en snak herom. Et forslag lød endvidere på, at man gav nogle relevante studerende opgaven. Omvendt er der selvfølgelig ingen tvang omkring opgaven og måske skulle man undlade i stedet for at binde sig til noget man ikke kan leve op til, lød en anden kommentar. 

  Farven på spillerdragten i Kampklar skal rettes.