Menu

Generalforsamling den 29. marts 2022

image
OB
13. april 2022 kl. 15:02
Referat af generalforsamling den 29. marts 2022

Referent: OB
Bestyrelsens repræsentanter: Christian Hald, Jacob Flintholm, Lone Nørr Skott, Helle Stilling, Olav Bertelsen
Varighed: kl. 20.00-20.15

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag - skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før den generalforsamlingen
 7. Valg til bestyrelsen
  • Kasper Fonseca Klausen (modtager ikke genvalg)
  • Christian Hald (modtager genvalg)
  • Helle Stilling (modtager genvalg)
  • Kenni Elkjær (på valg)
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Referat: 

Ad 1.

Jacob Flintholm blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2.

Bestyrelsen henviser til det indledende trænermøde.

Ad 3.

LNS fremlagde årsregnskabet 2021.

Resultatopgørelsen udviser samlede indtægter på kr. 374.929, og årets resultat er et overskud på kr. 109.030 mod et overskud på kr. 77.146 i 2020. Forbedringen af resultatet skyldes primært, at udgifterne og omkostningerne – særligt hallejen - i det forgange regnskabsår har været reducerede grundet corona-situation og nedlukningen. Samtidig har klubben oplevet en stærk opbakning blandt medlemmerne med kun ganske få udmeldinger.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for 2021.

Læs årsregnskabet 2021 her.

Ad 4.

I indeværende regnskabsår budgetters der med et underskud på kr. 64.500 primært som resultat af tøjindkøb.

Læs budgettet her.

Ad 5.

Uændret.

Ad 6.

Ingen forslag modtaget.

Ad 7.

Kasper Fonseca Klausen udtræder af bestyrelsen efter eget ønske. Der skal lyde en stor tak til Kasper for indsatsen, og bestyrelsen glæder sig til også i fremtiden at kunne bevare dialogen på grønsværen, hvor Kasper er på U8 drengenes trænerteam.

Christian Hald modtog enstemmigt genvalg.
Helle Stilling Sørensen modtog enstemmigt genvalg.
Kenni Elkjær modtog valg til bestyrelsen.

Ad 8.

Jim Rasmussen modtog genvalg.

Ad 9.

Ingen kommentarer.

Herefter var dagsordenen udtømt og generalforsamlingen blev hævet.